Skolan


Skolplattform Infomentor

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan vårdnadshavare och pedagoger har vi tjänsten/programmet Infomentor. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter av skolan vid skolstart.

Följande funktioner används (kan komma att förändras men då informerar vi om det):

  • Information från skolan via “Nyheter”
  • Sammanfattande omdömen per termin, det vill säga hur läraren bedömer
    elevens kunskapsutveckling i respektive ämne
  • IUP- individuell utvecklingsplan, de mål som ni gemensamt kommit överens om vid utvecklingssamtalet
  • Schema
  • Klasslistor
  • Sjukanmälan
  • Boka tid för utvecklingssamtal
  • Eventuella åtgärdsprogram


Skolans uppdrag

Skolan har ett medborgar- och kunskapsuppdrag.
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Skollagen och Lgr 11).
Dessutom har vi som I Ur och Skurskola ett uppdrag att utbilda miljömedvetna elever som värnar om och har en känsla för naturen.


Stöd till elever

Om en elev har svårigheter att nå målen ska stöd sättas in skyndsamt.
Vi följer en screeningplan som gör att vi i tid upptäcker de elever som behöver stöd. Dessutom finns en skriv- och räknegaranti som ska garantera att alla elever som behöver, upptäcks och får tidigt stöd. Stöd kan ges i form av extra anpassningar på gruppnivå eller individnivå. Dessa dokumenteras i IUP:n. Om inte dessa anpassningar ger resultat kan en pedagogisk kartläggning göras för att utreda om eleven behöver särskilt stöd. Rektor beslutar om särskilt stöd ska sättas in på individnivå. Stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram.
(Källa: 3 kapitlet 7 § skollagen).


EHT –Elevhälsovårdsteamet

Elevhälsan ska i sitt generellt inriktade arbete bidra till att skapa generella
pedagogiska anpassningar i lärmiljön, bidra i arbetet med extra anpassningar,
förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter och stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål. Elevhälsans uppdrag är att utföra hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser som leder till högre måluppfyllelse för eleverna. Vi som sitter i elevhälsan (rektor, speciallärare, kurator, skolpsykolog och skolsköterska) ska utgöra en kollegial samarbetspartner som bistår lärarna utifrån sin specifika kompetens och ger alla elever ledning och stimulans för att de ska utvecklas så långt som möjligt och undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.


Sidan uppdaterad 2022-03-03