Skolan


Är du intresserad av plats på vår skola, kontakta rektor Marie Östling på

marie.ostling@iurochskur.com eller 076 2004525

Vi har möjlighet att ta emot några fler elever inför kommande läsår i samtliga klasser.

I Ur och Skur Skolan Skarpnäck är en F-3 skolan och ligger i  ett flerfamiljshus, varje klass har även ett ”klassrum” i vår närliggande skolskog där vi driver en stor del av vår undervisning. Skolan har ett växelvis lärande vilket innebär att eleverna lär sig praktiskt ute i skog och mark och sedan omvandlar de den kunskapen inne på ett mer teoretiskt plan.

Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets barnverksamhet för strövare, som är en fortsättning på från Skogsknopp (1-2 år), Skogsknytte (3-4år) och Skogsmulle (5år). Läs mer på:  www.friluftsframjandet.se


Skolans uppdrag

Skolan har ett medborgar- och kunskapsuppdrag. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Skollagen och Lgr 22).

Dessutom har vi som I Ur och Skurskola ett uppdrag att utbilda miljömedvetna elever som värnar om och har en känsla för naturen.


 ”För att alla barn ska nå så långt dom kan”

Vi följer skolverkets screeningplan, vilket innebär att vi regelbundet kartlägger elevernas kunskapsnivå. Detta bidrar till att vi tidigt upptäcker de elever som behöver stöd för att utvecklas mot kunskapsmålen och även de elever som behöver utmaningar för att nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Stöd kan ges i form av extra anpassningar på gruppnivå och individnivå. Dessa dokumenteras i IUP:n (individuell utvecklingsplan). Om dessa anpassningar inte ger det önskade resultatet kan en pedagogisk kartläggning göras för att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. Rektor beslutar om särskilt stöd ska sättas in på individnivå och ett åtgärdsprogram uträttas.

(Källa: 3 kapitlet 7 § skollagen).


EHT –Elevhälsoteamet

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och även åtgärdande, insatser som leder till högre måluppfyllelse för eleverna.

Elevhälsan stöttar lärare och pedagoger på fritids i sitt arbete med att skapa lärmiljöer som fungerar för hela gruppen. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt genom ledning och stimulans. EHT bidrar med sin kompetens när de gäller extra anpassningar, särskilt stöd och utmaningar till de elever som behöva.

Skolplattform Infomentor

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan vårdnadshavare och pedagoger har vi tjänsten Infomentor. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter av skolan vid skolstart.

Följande funktioner används i dagsläget:

  • Information från skolan via “Nyheter”
  • Sammanfattande omdömen över elevernas kunskaper i de olika ämnena, 1 gång/termin,
  • IUP- individuell utvecklingsplan, de mål som ni gemensamt kommit överens om vid utvecklingssamtalet
  • Schema
  • Sjukanmälan
  • Bokning av tid för utvecklingssamtal
  • Eventuella åtgärdsprogram

 

Sidan uppdaterad 2024-03-24